top of page

 

algemene bepalingen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen de wellnessmasseur en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door dewellnessmasseur is aanvaard.

 

Inspanningen

De wellnessmasseur zal de behandelingen naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal de wellnessmasseur zijn cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

 

Reserveringen en annuleringen

Reserveringen bij de wellnessmasseur kunnen via app of mail worden aangevraagd, deze worden z.s.m. bevestigd.

Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk, per e-mail worden doorgegeven aan de wellnessmasseur. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de wellnessmasseur de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij de wellnessmasseur aankomt, mag de wellnessmasseur de behandeling inkorten.

 

Prijzen en betalingen

De wellnessmasseur vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de massapraktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen van behandelingen geschieden uitsluitend contant in de massagepraktijk.

 

Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet de wellnessmasseur voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De wellnessmasseur behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wellnessmasseur zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

 

Aansprakelijkheid

De wellnessmasseur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verzwijgen of onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap, blessures, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De wellnessmasseur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen

.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden bij de wellnessmasseur – of indien afwezig – binnen 24 uur per e-mail. Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of e-mail. De wellnessmasseur zal een passende oplossing aanbieden.

 

Recht

De wellnessmasseur behoud het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. Op elke overeenkomst tussen de wellnessmasseur en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

 

Disclaimer

De op al onze websites getoonde informatie wordt door de wellnessmasseur met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De wellnessmasseur verstrekt door middel van haar websites louter informatie over producten en diensten die door de wellnessmasseur wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De wellnessmasseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over het eventueel niet goed functioneren van de websites.

De wellnessmasseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de wellnessmasseur opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel de wellnessmasseur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de wellnessmasseur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van haar websites via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de wellnessmasseur worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Wellnessmasseur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de wellnessmasseur worden onderhouden, wordt afgewezen.

bottom of page